วันอังคารที่ 18 กันยายน สดุดี 103:11-12 “คนที่เกรงกลัวพระเจ้า”

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด
ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับ “คนที่เกรงกลัวพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการทดลอง และการล่อลวงอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 30-31       2 โครินธ์ 11:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *