วันพุธที่ 19 กันยายน มัทธิว 4:4 “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ”

ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า
“มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้
แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”

Q1 ถ้า “อาหาร” คือสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายร่างกาย อะไรคือ “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” ที่จะช่วยให้เราเติบโตในความเชื่อกับพระเจ้า?
Q2 ถ้าคุณรับประทานอาหาร 3 มื้อทุกวัน เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย คุณได้ทาน “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” เพื่อการการเติบโตในความเชื่อในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปัญญาจารย์ 1-3  2 โครินธ์ 11:16-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *