เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 2 ม.ค. สดุดี 122:1-9

ผู้เขียนสดุดีขอให้อธิษฐานเผื่อ “เยรูซาเล็ม” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลให้เต็มไปด้วยสันติภาพ “คริสตจักร” ก็เปรียบเสมือนกับเมืองหลวงของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ให้คุณใคร่ครวญว่า มีเรื่องใดบ้างที่ควรอธิษฐานเผื่อคริสตจักร เพื่อให้เกิดสันติภาพภายในคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *