เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 3 ม.ค. สดุดี 123:1-4

“ตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย มองดูที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (ข้อ 2) หลักการในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนสดุดีตอนนี้ เป็นแนวทางสำหรับคุณในการดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *