เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 6 ม.ค. สดุดี 126:1-6

พระเจ้าทรงกระทำ “การมโหฬาร” อะไรในชีวิตของคุณ? และ “การมโหฬาร” นี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *