เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 7 ม.ค. สดุดี 127:1-5

พระคัมภีร์ตอนนี้สอนคุณอย่างไรเกี่ยวกับ “ท่าทีในการทำงาน” และ “การพักผ่อน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *