เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 6 มี.ค. โคโลสี 1:1-14

เปาโลได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เมืองโคโลสีที่จะมีความรู้ถึงน้ำทัยพระเจ้ามากขึ้น เพื่อจะดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม (ข้อ 9-12) อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าในเรื่องที่คุณอยากจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพื่อจะมีชีวิตที่เป็นพระพรสำหรับทุก ๆ คนที่อยู่รอบ ๆ ข้างคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *