เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 7 มี.ค. โคโลสี 1:15-23

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้สมบูรณ์ เป็นผู้ทรงสำแดงพระเจ้าให้โลกเห็น ก่อนทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ทรงดำรงอยู่ พระองค์เองเป็นผู้ทรงสร้าง เป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวง ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น พระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นทางเดียวที่สิ่งทั้งหลายที่ถูกเนรมิตสร้างขึ้นรวมทั้งมนุษย์จะคืนดีกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานพระเยซูให้กับเราทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *