เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 16 มี.ค. โคโลสี 4:10-18

เปาโลจบเนื้อความในจดหมายลงด้วยคำขอร้อง ท่านขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อท่านที่ถูกจำจองอยู่ (ข้อ 17-18) คุณเคยขอร้องให้พี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ มีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *