เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 31 มี.ค. เอเสเคียล 11:14-25

ในการลงโทษของพระเจ้า ยังมีความหวังและทางออกเสมอ พระเจ้าสัญญาว่า วันหนึ่งชนชาติที่แตกสลายจะถูกรวบรวมกับมาเป็นชนชาติอีกครั้งหนึ่ง โดยอิสราเอลล่มสลายโดยซีเรียในปี 721 ก่อก่อนคริสตศักราช ส่วนยูดาห์ล่มสลายโดยบาบิโลนในปี 587 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1897 อิสราเอลได้เริ่มรวมตัวกันเป็นชนชาติใหม่ ก่อนที่จะสถาปนาเป็นรัฐอิสราเอลในวันที่ 14 พฤษภาคม 1947 ความรอดของพระเจ้าเป็นความจริง และผลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรักจะรับความรอด เหมือนที่คุณได้รับ และชวนเขามาในสัปดาห์ที่ 5 และ 4 คนกันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *