วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2 ทิโมธี 2:15 “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (ใช้การได้)

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย
@ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

Q1 เปาโลได้บอกถึง “เคล็ดลับ” ในการเป็น “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (ใช้การได้) อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า ใช้…)
Q2 คุณจะพิสูจน์ว่า “คุณเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย” (ใช้การได้) ให้ทุกๆ คนได้รู้ได้เห็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 20-22     มัทธิว 6:19-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *