วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 3:19 “ซาบซึ้ง”

คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้
@เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

Q1 “ความซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า” ส่งผลกับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู เอเฟซัส 4:13 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวนถึง “ความรักของพระเยซูคริสต์” ที่มีในชีวิตของคุณ และอธิษฐานขอการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่คุณอยากมีต่อพระเจ้า
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 34-35         มัทธิว 22:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *