วันศุกร์ที่ 29 เมษายน อิสยาห์ 43:10 “จุดมุ่งหมาย”

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว
@เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา @และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ
@ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี

Q1 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ “เป็นพยาน” และ “เป็นผู้รับใช้” ของพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ” “ก่อนหน้าเรา”)
Q2 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณให้เป็น “คริสเตียน” ท่ามกลางพี่น้อง / เพื่อน ที่ไม่เป็นคริสเตียน? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7; ลูกา 20:27-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *