วันเสาร์ที่ 30 เมษายน สดุดี119:97“รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะมี “ความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีได้อย่างไร?  (ดู สดุดี 1:1-3 ประกอบ)
หมายเหตุ:  สดุดี 1:1-3  1 ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย 2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน 3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำก ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 8-9  ลูกา 21:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *