เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 4 เม.ย. เอเสเคียล 14:1-11

พวกผู้ใหญ่บางคนไปหาเอเสเคียล เพื่อดูว่ามีคำแนะนำให้พวกเขาหรือไม่ แต่พระเจ้าบอกเอเสเคียลว่า คนเหล่านี้ปากบอกว่าเชื่อพระเจ้า แต่จิตใจห่างไกลจากพระองค์ พวกเขาเลื่อมใสพระบาบิโลน ซึ่งพระเจ้าเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า พวกเขาเป็นประชากรของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว (ข้อ 11) ลองทบทวนความเชื่อของคุณ โดยการตอบคำถามว่า คุณคิดอย่างไรต่อคำสอนในสังคมที่ว่า “ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่”? คำสอนนี้ขัดกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *