เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 5 เม.ย. เอเสเคียล 14:12-23

ในเวลานั้นมีบางคนคิดว่า พระเจ้าจะไม่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มตามที่เอเสเคียลพยากรณ์ เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะเห็นแก่คนชอบธรรมในเมือง เอเสเคียลตอบว่า แม้มีคนชอบธรรมที่มีชื่อเสียงดีไม่ว่าเป็นโนอาห์ ดาเนียล โยบ พระเจ้าจะยังคงทำลายเมืองนี้ แต่ทรงช่วยคนชอบธรรมให้รอด (12-14) บาปเรื่องรูปเคารพเป็นบาปที่รุนแรง เพราะขัดกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนในเรื่องของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวอย่างชัดเจน และเป็นต้นเหตุของการล้มลงในความผิดบาปของมนุษย์ ลองสำรวจชีวิตคุณว่า คุณมีรูปเคารพใดในชีวิต ที่ทำให้คุณไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า? ขอพระเจ้าช่วยคุณให้มี “พระเจ้าเพียงองค์เดียว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *