เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 11 เม.ย. เอเสเคียล 18:1-32

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่า “ไม่ว่าจะเป็นคนชอบธรรม หรือคนอธรรม ถ้าทำบาป ทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำบาปนั้น” (21-24) สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง “ความยุติธรรม” ของพระเจ้า ในขณะที่ข้อ 32 เราก็เห็นถึง “ความรัก” ของพระเจ้า เพราะพระคัมภีร์บอกว่า “เรา (พระเจ้า) ไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใดเลย จงหันกลับและดำรงชีวิตอยู่” ความจริงของสองเรื่องนี้ ช่วยคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิต ถ้าคุณกำลังคิดจะเดินเข้าไปในความผิดบาป หรือ กำลังอยู่ในความผิดบาป หรือ กำลังคิดที่จะออกมาจากความผิดบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *