วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 1 เปโตร 2:11 “อาศัยอยู่แบบไหน”

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย
ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

Q1 ทำไมเปาโลจึงวิงวอนให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตแบบ “เป็นผู้อาศัยในโลก” และ “ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง”? (สังเกตคำหลังคำว่า “ซึ่งเป็น” และ ดู 1 เปโตร 5:8 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณ “ดำเนินชีวิต” (อาศัยอยู่ในโลกนี้) แบบไหน? (ดู มัทธิว 7:13-14 ประกอบ)

หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:8 ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้มัทธิว 7:13-1413 “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก 14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 12-13         ลูกา 22:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *