วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 5:18 “ทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปาโลจึง “หนุนใจ” เราที่เป็นผู้ที่เชื่อให้ “ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะนี่แหละ” และคำว่า “ซึ่ง”)
Q2 คุณจะ “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ เรื่องราว” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ)

หมายเหตุ: เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 24-25  ยอห์น 5:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *