วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม สดุดี 106:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

Q1 ผู้เขียนสดุดีให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการ ที่เราควรจะ “สรรเสริญ” และ “โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบอีกครั้ง คิดถึงเรื่องต่างๆ ที่คุณอยากจะ “สรรเสริญ” และ “โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” ใช้เวลานี้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 1-3   ยอห์น 5:30-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *