วันพุธที่ 18 พฤษภาคม ฮีบรู 2:18 “ทุกข์ทรมาน & ถูกลองใจ”

เพราะเหตุที่พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ
พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

Q1 การที่พระเยซูคริสต์ทรงผ่านประสบการณ์เรื่อง “การทนทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” บนไม้กางเขน สิ่งนี้มีผลทำให้พระองค์เข้าใจ “ความทนทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู ฮีบรู 4:15 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” ในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอกำลังจากพระเยซูคริสต์ และมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์ (ดู ฮีบรู 4:16 ประกอบ)

หมายเหตุ: ฮีบรู 4:15-1615 เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิต (พระเยซูคริสต์) ที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 6:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *