เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 23 เม.ย. เอเสเคียล 25:1-17

คนอัมโมน คนโมอับ คนเสอีร์ คนเอโดม และคนฟีลิสเตีย ต่างเป็นชนชาติที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล พวกเขาต่างดีใจทุกครั้งที่เห็นคนอิสราเอลพ่ายแพ้ หรือล้มลงในความผิดบาป หรือถูกพระเจ้าลงโทษ พวกเขามีเป้าหมายเหมือนกันคือ ทำอย่างไรที่คนอิสราเอลจะทอดทิ้งพระเจ้า และได้รับความทุกข์ยากลำบาก ในสังคมปัจจุบันของเราก็เช่นกัน มีคนมากมายที่พยายามที่จะข่มเหงและทำร้ายคริสเตียนทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือแม้แต่บางครั้งในครอบครัวของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำการร้ายตอบแทนการร้าย แต่ให้มอบการข่มเหงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไว้กับพระองค์ อ่านพระคัมภีร์ข้อ 17 อีกครั้งแล้วฝากเรื่องราวการถูกข่มเหงของคุณ หรือคริสเตียนที่คุณรู้จักที่ถูกข่มเหงไว้กับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *