วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ฮีบรู 11:6 “ดำรงพระชนม์อยู่”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่
และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Q1 ทำไม “ความเชื่อ” ที่ว่า “พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่” จึงมีความสำคัญต่อ “การมาเข้าเฝ้าพระเจ้า” ของเราที่เป็นคริสเตียน? (ดู สดุดี 115:5-8 ประกอบ)
Q2 การที่คุณตระหนักรู้ว่า “พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่” จะทำให้การนมัสการในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงของคุณเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร?

หมายเหตุ: สดุดี 115:5-85 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลำไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ 8 ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 28-29   ยอห์น 9:24-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *