เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 1 พ.ค. เอเสเคียล 33:1-20

“แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชอบธรรมว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แน่ ถ้าเขายังวางใจในความชอบธรรมของเขาและกระทำความบาปชั่ว การกระทำทั้งหลายที่ชอบธรรมของเขาย่อมไม่อยู่ในความทรงจำอีกเลย แต่เขาจะต้องตายเพราะความบาปชั่วซึ่งเขาได้กระทำไว้” (13) ขอให้พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการหันหลังให้กับความผิดบาป และกลับมาหาพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *