เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 2 พ.ค. เอเสเคียล 33:21-33

พระเจ้าบอกกับเอเสเคียลว่า ชนชาติอิสราเอลเป็น “พวกหน้าไหว้หลังหลอก” แม้จะพากันมาฟังสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยผ่านทางเขา แต่ก็เป็นการฟังแบบขอไปที ไม่สนใจที่จะกระทำตาม ปากบอกว่ารักพระเจ้า แต่ไม่ยอมทำอะไรเพื่อคนที่ตนรัก มีแต่ต้องการพระพรจากพระเจ้าฝ่ายเดียว (30-31) ทบทวนการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณว่า ทุกวันที่คุณอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ถวายทรัพย์ มีส่วนร่วมในการรับใช้ คุณกระทำเพราะคุณรักพระเจ้า หรือคุณทำเพียงเพื่อจะได้ไม่รู้สึกผิดกับพระเจ้า และเพื่อผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากพระองค์ – พระองค์ตอบคำอธิษฐาน และอวยพรคุณในทุกเรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *