เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 3 พ.ค. เอเสเคียล 34:1-31

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี และพระองค์ก็ทรงคาดหวังว่า เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อ เป็นผู้ที่ติดตามพระองค์ จะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีด้วยเช่นกัน ถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาล ผู้รับใช้เต็มเวลา มัคนายก ผู้นำแผนกต่างๆ ผู้นำกลุ่มเซล ครูสอนรวีฯ พระคัมภีร์บทนี้หนุนใจคุณอย่างไรบ้างในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดี? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะทำให้คุณเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *