เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 มิ.ย. กิจการ 7:17-50

พระเจ้าทรงใช้โมเสสในการปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ แต่สิ่งที่โมเสสมักจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลคือ คำบ่น คำต่อว่า และการไม่เชื่อฟัง (35, 39-44) ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ได้ราบเรียบเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำในคริสตจักรทั้งศิษยาภิบาล ผู้รับใช้เต็มเวลา มัคนายก ผู้นำแผนก ครูรวีฯ ที่ทุกคนจะยังยึดมั่นในการทรงเรียกของพระเจ้า และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถ และในฐานะที่คุณเป็นผู้ตาม อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณเป็นผู้ตามที่เต็มไปด้วยคำหนุนใจผู้นำ ไม่บ่นและไม่ต่อว่าผู้นำของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *