เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 4 มิ.ย. กิจการ 7:51-60

สเทเฟนยืนหยัดในความเชื่อ และพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาพูด แม้จะรู้ว่าตัวเองจะต้องตายก็ตาม และจากคำพูดสุดท้ายของเขาที่ว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย” (59) และ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้” (60) สะท้อนให้เห็นความเชื่อของเขาที่มีในพระเจ้าอย่างไร? และคุณจะนำความเชื่อของสเทเฟน มาใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *