เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 มิ.ย. กิจการ 8:26-40

ขันทีชาวเอทิโอเปียต้อนรับพระเยซูคริสต์ เพราะฟีลิปได้อธิบายเนื้อหาของพระคัมภีร์ให้ฟัง จนขันทีเข้าใจและตัดสินใจต้อนรับ เหมือนกับในพระธรรมโรม 10:17 ที่ว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” มีใครบ้างไหมที่พระเจ้าทรงให้คุณมีภาระใจอยากประกาศกับเขา แต่คุณยังไม่มีโอกาส เรื่องราวของฟีลิปและขันทีชาวเอธิโอเปียหนุนใจคุณอย่างไรในการออกไปประกาศกับคนที่อยู่ในความคิดของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *