เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 11 มิ.ย. กิจการ 10:24-48

การเชื่อฟังของโครเนลิอัส และเปโตรที่ยอมทำตามพระเจ้าในสิ่งที่ “ไม่เคยทำมาก่อน” โครเนลิอัสยอมส่งคนไปเชิญเปโตรที่เมืองยัฟฟา เปโตรยอมเดินทางมาที่เมืองซีซารียา (เมืองคนต่างชาติ) และผลที่เกิดขึ้นคือ มีคนต่างชาติเชิญพระเยซูคริสต์และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (44-48) เรื่องราวของโครเนลิอัสและเปโตรหนุนใจคุณอย่างไรในการทำ ”สิ่งใหม่ ๆ” หรือ “สิ่งที่ไม่เคยทำ” เพื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *