เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 12 มิ.ย. กิจการ 11:1-18

เปโตรเชื่อฟังพระเจ้า และทำในสิ่งที่ขัดกับประเพณีของตัวเองที่ว่า ชาวยิวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาวต่างชาติ (พวกที่ไม่เข้าสุหนัต) ซึ่งทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่เปโตรก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น และยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้” ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในงานรับใช้ บางครั้งต้องการคำอธิบาย และต้องการความกล้าหาญที่จะก้าวเดินออกไป คุณจะนำการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของเปโตรไปใช้อย่างไรในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *