เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 27 มิ.ย. กิจการ 19:1-20

เปาโลได้ทุ่มเทในการสอนความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์อยู่ที่เมืองเอเฟซัสถึงสองปี จนพวกเขารับเชื่อ (9-10) การอดทน การทุ่มเท และการไม่ย่อท้อในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ของเปาโลหนุนใจคุณอย่างไรในการประกาศกับคนที่ไม่อยากฟัง หรือคนที่โต้แย้งตลอดเวลา หรือคนที่มีใจแข็งกระด้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *