เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. กิจการ 25:1-12

แม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2 ปี แต่พวกมหาปุโรหิตและคนสำคัญในพวกยิวก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะกำจัดชีวิตของเปาโล และทำลายข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์  เช่นเดียวกับมารซาตานที่มันรอคอยเวลาที่จะทำลายผู้ที่เชื่อเหมือนในพระธรรม 1 เปโตร 5:8 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”  อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะรักษาตัวเอง ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื่อคุณจะไม่ตกอยู่ในการล่อลวง และการทดลองทั้งหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *