เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 3 ก.ย. สดุดี 141:1-10

คำอธิษฐานของดาวิดในข้อ 9 ที่ว่า “ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากกับซึ่งเขาวางดักข้าพระองค์ไว้ และจากบ่วงแร้วของผู้กระทำชั่ว” เหมือนกับคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13) ลองพิจารณาดูว่า ในชีวิตของคุณมีสิ่งใดบ้างที่เป็นการทดลอง เป็นความชั่วร้าย เป็นกับดัก แล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *