เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2 พงศาวดาร 3:1-17

เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ รวมทั้งคนเสร็จสิ้น กษัตริย์ซาโลมอนก็ให้ลงมือสร้างพระนิเวศของพระเจ้า โดยสร้างในสถานที่ที่ดาวิดทรงกำหนดไว้ กำหนดรากฐาน และรายละเอียดต่างๆ ของพระนิเวศ ทั้งขนาด วัสดุที่ใช้ภายในภายนอก การตกแต่งต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่สำคัญ กษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำทุกสิ่งอย่างละเอียด ระมัดระวัง เพื่อให้ถูกต้องทั้งลักษณะโครงสร้างและการใช้เพื่อนมัสการพระเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ละเอียดรอบคอบ ทรงมีพระประสงค์ในรายละเอียดทุกสิ่ง คุณมีมุมมองด้านนี้ต่อพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *