วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน “ความดีงาม” สดุดี 103:5

ผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน
วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี

Q1 คำว่า “อิ่มด้วยของดี” “ตลอดชีวิต” “วัยหนุ่ม” และ “กลับคืนมาใหม่” สะท้อนให้เห็นถึง “ความดีงาม” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงสำแดง “ความดีงาม” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความดีงาม” เหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: บทเพลงคร่ำครวญ 3-5 ฮีบรู 10:19-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *