วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”       โรม 4:20-21

ท่าน (อับราฮัม) 1.มิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญา*ของพระเจ้า
แต่ท่าน2.มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ท่านเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้

Q1 เปาโลบอกถึง “เคล็บลับ” อย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้อับราฮัมมี “ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” คืออะไรบ้าง?Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” อย่างไร? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังที่คุณจะมีชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติ  (ดู ฟีลิปปี 1:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: พระสัญญา* เรื่องการมีอิสอัค และมีพงศ์พันธ์ที่ใหญ่โต แม้อับราฮัมจะมีอายุ 100 ปี และนางซาราย์อายุ 90 ปี และเป็นหมัน ปฐมกาล 15:5 พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า “มองดูฟ้า ถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไปเถิด” แล้วพระองค์ตรัสว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น” ฟีลิปปี 1:20 เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 1-2 ฮีบรู 11:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *