วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน “พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว” สดุดี 90:2

ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลก
และพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

Q1 คำว่า “ก่อนที่……เกิดขึ้นมา” “ทรงให้กำเนิด” และ “นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” สะท้อนให้เห็นถึง “พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว” และพระเจ้าผู้เป็น “พระผู้สร้าง” อย่างไร? (ดู ปฐมกาล 1:1-2 ประกอบ)
Q2 คุณจะให้พระเจ้าทรงเป็น “นิรันดร์กาล (จุดเริ่มต้น) ถึงนิรันดร์กาล (จุดสิ้นสุด)” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 23:1-3 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 1:1-2 1 ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 2 แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นสดุดี 23:1-31 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ 3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 3-4 ฮีบรู 11:20-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *