วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน “ลูกของพระเจ้า” ยอห์น 1:14

พระวาทะ (พระเยซูคริสต์) ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา
1.บริบูรณ์ด้วยพระคุณและ2.ความจริง เราทั้งหลายได้3.เห็นพระสิริ
*ของพระองค์ คือพระสิริอัน4.สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

Q1 คำว่า “พระวาทะ” แสดงให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า 100% คำว่า “ทรงบังเกิด” และ “ทรงอยูท่ามกลางเรา” แสดงให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ 100% พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินชีวิตในโลกใบนี้อย่างไร? (ดู ลูกา 2:52 ประกอบ)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็น “ลูกของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:8-9 ประกอบ)
หมายเหตุ: สิริ* หมายถึง ความดีงาม ความบริสุทธิ์
ลูกา 2:52 พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย
เอเฟซัส 5:8-9 8 เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง 9 (ด้วยว่าผลของความสว่างนั้น คือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 14-15 ยากอบ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *