วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน “ความคิด”(ความปรารถนา)  เยเรมีย์ 3:19

เราคิดว่า เราจะ1.ตั้งเจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทั้งหลายของเราอย่างไรดีหนอ
และ2.ให้แผ่นดินที่น่าปรารถนาแก่เจ้า เป็นมรดกที่สวยงามที่สุด
ในบรรดาประชาชาติ และเราคิดว่า 3.เจ้าจะเรียกเราว่า

พระบิดาของข้าพระองค์และ4.จะไม่หันกลับจากการติดตามเรา

Q1 พระเจ้าทรง “คิด” (มีความปรารถนา) กับอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระองค์อย่างไร?
Q2 “ความคิด” (ความปรารถนา) ของพระเจ้าทั้ง 4 ข้อ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู โยบ 36:10-11 ประกอบ)
หมายเหตุ: โยบ 36:10-11 10 พระองค์ทรงเบิกหูของเขาให้ฟังคำเตือนสอน และทรงบัญชาให้เขากลับจากความบาปผิดของเขา 11 ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟัง และปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 18-19 ยากอบ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *