วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน “จะไม่ลืมเจ้า” อิสยาห์ 49:15

ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ
แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า

Q1 คำว่า “จะลืม” “จะไม่เมตตา” “ยังลืมได้” และ “จะไม่ลืมเจ้า” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่ เหงา เศร้า ถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครสนใจอย่างไร? (ดู อิสยาห์ 41:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: อิสยาห์ 41:17 คนจนและคนขัดสนแสวงน้ำ และไม่มี และลิ้นของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเจ้า จะตอบเขาเอง เรา พระเจ้าของอิสราเอล จะไม่ละทิ้งเขา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 20-21 ยากอบ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *