วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน “โอ้อวด” 2 โครินธ์ 10:17-18

ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด
คนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าทรงยกย่อง

Q1 เปาโลหนุนใจให้ผู้ที่เชื่อ “โอ้อวด” ในสิ่งใด และ “ไม่โอ้อวด” ในสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” “เพราะ”)
Q2 คำพูดที่ว่า “คนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าทรงยกย่อง” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:   เอเสเคียล 22-23 1 เปโตร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *