วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน “ร้องทูล” สดุดี 34:6

คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้า1.ทรงฟัง
และ2.ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา

Q1 พระเจ้าทรง “ตอบสนอง” ต่อคนที่ “ร้องทูล” ต่อพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้าในเรื่องที่คุณลำบาก ขัดสน หรือเป็นปัญหาอยู่ (ดู สดุดี 28:6-7 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 28:6-76 สาธุการแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปีติยินดียิ่ง ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 27-29 1 เปโตร 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *