คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2023

หัวข้อ: “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 8:12-30
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *