วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน “วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์” 1 โครินธ์ 6:19

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่าน@เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน  ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า @ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ จะมี “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “ท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์” กำลังเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 6:20 ประกอบ)
หมายเหตุ:  1 โครินธ์ 6:20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 33-34  1 เปโตร 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *