วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน “รักซึ่งกันและกัน” 1 เปโตร 4:8

ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก
@เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

Q1 ทำไม “ความรัก” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ “การสามัคคีธรรม” ระหว่างพี่น้องในคริสตจักร? (สังเกตคำหลังคำ “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้ “เป็นจริง” ในคริสตจักรพระคุณอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 35-36  2 เปโตร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *