วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม “ความเข้าใจ” สดุดี 119:73

พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีต้องการ “ความเข้าใจ” และ “เรียนรู้” เกี่ยวกับ “พระบัญญัติ” ของพระเจ้า? (ดู สดุดี 119:9 ประกอบ)
Q2 คุณต้องการ “ความเข้าใจ” และ “เรียนรู้” เกี่ยวกับ “พระบัญญัติ” ของพระเจ้าในเรื่องใดมากที่สุด? อธิษฐานขอความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นให้เป็นจริงในชีวิตของคุณ
หมายเหตุ: สดุดี 119:9 หนุ่มๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 42-44 1 ยอห์น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *