รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล     
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์ คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *