วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” สดุดี 139:13-14

เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์
เข้าด้วยกัน ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์

เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว*
พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี

Q1 คำว่า “ปั้นส่วนภายใน” “ทอ..เข้าด้วยกัน ในครรภ์มารดา” และ “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” แสดงให้เห็นถึง “ความอัศจรรย์” และ “ความพิเศษ” ของ “การเกิด” มาของคนเราแต่ละคนอย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และลองส่องกระจกดูหน้าของคุณในกระจก คุณเห็นถึง “ความอัศจรรย์” “ความพิเศษ” และ “คุณค่า” ที่พระเจ้าทรงสร้างคุณมา “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว*” อย่างไร? 
หมายเหตุ:  แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว* หมายถึง “พิเศษ อัศจรรย์ มีคุณค่า เกินความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 45-46  1 ยอห์น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *