คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023講道2023年12月3日(主日)

หัวข้อ: “พระองค์จะทรงช่วยท่าน”
題目:
“祂必拯救你!”
ข้อพระคัมภีร์: ดาเนียล 6:1-28
聖經經文:但以理書6:1-28
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
翻譯:蕭明華姊妹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *